Közérdekű védekezés parlagfű ellen

Közérdekű védekezés parlagfű ellen

Közérdekű védekezés

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése kimondja, hogy a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani (kül - és belterületen egyaránt).

 

A törvény kimondja, hogy ha valaki fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni.

A közérdekű védekezést belterületen a jegyző rendeli el.

A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.

A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot - ha a közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné - hirdetmény útján is lehet közölni.

 A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Erre való jogosultságát kérésre köteles igazolni.

Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt.

 

Bírság

 

A közérdekű védekezést elrendelő határozatot meg kell küldeni a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény – és Talajvédelmi Igazgatóságának, mely szerv növényvédelmi bírságot szab ki. A növényvédelmi bírság legmagasabb összege százötvenmillió forint, legkisebb összege tizenötezer forint.

A bírság tételes mértékét és kiszabásának részletes szabályait jogszabály állapítja meg.