Pályázati felhívás civil szervezetek 2023. évi támogatására

Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

 

Támogatási cél:

a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,
b) gyermekek táboroztatása,
c) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
d) kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,
e) természeti és épített környezet védelme, megóvása,
f) közrend- és vagyonvédelem erősítése,
g) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
h) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,
i) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,
j) kiadványok készítése.

 

Pályázatot nyújthat be:

Civil szervezet, önszerveződő közösség, illetve magányszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Újrónafő Község lakosságának érdekeit szolgálja.

 

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,
b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,
c) a pályázat nevét,
d) az igényelt támogatás célját, a felhasználásra vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját.

 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

a) a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma;
b) a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat;
c) nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;
d) közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén;
e) nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs;
f) nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;
g) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
h) szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell;
i) 30 napnál nem régebbi, nemleges (eredeti) adóigazolás az adótartozásról (NAV) bejegyzett pályázók tekintetében,
j) írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, támogatási cél és összeg) kezeléséhez és közzétételéhez,
k) a pályázó írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó civil szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul,
l) A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles június 30-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.

A pályázati dokumentumok elérhetősége, igénylésének a módja:

Személyesen, nyomtatott formában a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén, 9244 Újrónafő, Szabadság utca 3., valamint letölthető a www.ujronafo.hu internetes honlapról.

 

A pályázat benyújtásának a módja, helye, határideje:

A pályázatokat írásban, egy példányban, személyesen, vagy postai úton (Újrónafő Község Önkormányzata, 9244 Újrónafő, Szabadság utca 3.) kell benyújtani a pályázati adatlapon.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. március 13. (hétfő) 16 óra

 

A pályázat elbírálása:

A képviselő-testület a pályázati határidő leteltét követően a soron következő ülésén dönt, várhatóan 2023 márciusában.
Az eredményről szóló értesítést a pályázó a döntést követő 8 napon belül postán vagy e-mail útján kapja meg.
A támogatás nyújtásáról szóló döntés alapján a támogatottal támogatási szerződést kell kötni, a döntést követő 30 napon belül.

 

A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a szerződést kötő felek pontos megnevezését, székhelyét, levelezési címét, képviselőjét,
b) a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését,
c) a támogatott cél pontos meghatározását,
d) a támogatás összegét,
e) azon költségnemek meghatározását, melyre a támogatás felhasználható,
f) támogatással történő elszámolás határidejét, módját.

A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel. A támogatási szerződést a hatáskörrel rendelkező szerv képviselője vagy személy írja alá.

 

A támogatással történő elszámolása:

A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni.
A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a 2. mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia.
A támogatás felhasználását a jegyző az Adó-és Pénzügyi Osztály, illetve belső ellenőrzés útján – a bemutatott számlák alapján – ellenőrzi. A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.
A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni a 3. melléklet szerinti adattartalommal.
A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „………… Ft Újrónafő Község Önkormányzattal kötött ……….. számú támogatási szerződés terhére elszámolva.”, majd el kell látni a szervezet képviselőjének aláírásával és dátummal.
Amennyiben a pénzügyi elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a támogatott a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette, illetve tévedésbe ejtette a támogatást nyújtóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét, a támogatott köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az önkormányzat részére visszafizetni.
Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt az erről hozott döntést követő 15 napon belül kell teljesíteni oly módon, hogy a támogatási összeghez a kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, a Ptk. 6:48. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot is hozzá kell számítani.


Újrónafő, 2023. február 10.


Újrónafő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete