Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete Újrónafő Község Önkormányzat vagyonáról

Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete
Újrónafő Község Önkormányzat vagyonáról

Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, valamint a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1. §


E rendelet hatálya kiterjed Újrónafő Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő

a) ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra (továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon) továbbá

b) a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, a kárpótlási jegyekre, illetve közhasznú társaságban és gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre (portfolió vagyon).


Az önkormányzati vagyon csoportosítása


2. §


(1) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonából nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősített vagyonelemeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának felsorolását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Forgalomképes minden önkormányzati vagyon, amely nem tartozik az (1)-(3) bekezdésekben foglalt vagyon közé. Az Önkormányzat forgalomképes vagyontárgyainak felsorolását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) Amennyiben törvény másként nem rendelkezik, az önkormányzati vagyon e rendelet szerinti besorolásának megváltoztatásáról a Képviselő-testület dönt.


Az önkormányzat vagyonával való rendelkezési jogok


3. §


(1) Az önkormányzati vagyon elidegenítése, gazdasági társaságba, közalapítványba vagy egyéb alapítványba történő bevitele, az önkormányzati vagyonnal közérdekű kötelezettség vállalása, a tulajdonjog megterhelése vagy korlátozása, amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik

a) az Önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való besorolása;

b) az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon elidegenítése, cseréje;

c) az Önkormányzati vagyon tulajdonjogának ingyenes átadása, illetve a vagyonból eredő haszon vagy követelés ingyenes engedményezése;

d) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló önkormányzati részesedésnek értékesítésre történő kijelölése, valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba;

e) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása;

f) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása;

g) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása.

(3) Az (2) bekezdés szerinti rendelkezés a Képviselő-testület egyedi határozata alapján történhet.

(4) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó, az (1) bekezdésben fel nem sorolt egyéb döntések, értékhatártól függően, e rendeletben meghatározottak szerint az Önkormányzat szervei, valamint a vagyonkezelők hatáskörébe tartoznak.

(5) Az (1), (2) bekezdésektől eltérően a polgármester jogosult

a) az 500 000 Ft értéket el nem érő ingó vagyontárgy vásárlására, értékesítésére, hasznosítására, megterhelésére;

b) a vagyon esetenkénti bérbeadására évi bruttó 500 000 Ft értékhatárig, amennyiben a vagyontárgy hasznosítására irányuló szerződés az egy évet nem haladja meg;

c) az önkormányzati vagyon tekintetében új épület elhelyezéséhez vagy meglévő felépítmény bővítéséhez, átalakításához való tulajdonosi hozzájárulás megadására;

d) az önkormányzatot, mint a jelzálogjog és elővásárlási jog jogosultját megillető jognyilatkozatok tételére;

e) az önkormányzati vagyonra vonatkozó biztosítási szerződések megkötésére.

(6) Az önkormányzati intézmények gyakorolhatják annak a törzsvagyonnak a használati jogát, amely adott intézmény alapító okiratában vagy vagyonkimutatásában szerepel.

(7) Az önkormányzati intézmény vezetője az alapító okiratban (létesítő határozatban) meghatározott tevékenységi körön és mértéken belül az alaptevékenység sérelme nélkül önállóan dönt - a használatában lévő ingatlan, ingatlanrész használatba (bérletbe) adásáról legfeljebb egy évi időtartamra.

(8) A (7) bekezdés szerinti vagyonhasznosításból befolyó bevétel a hasznosító intézmények, feladatainak ellátására, színvonalának javítására fordítható.

(9) A feladatváltozás miatt feleslegessé vált ingatlanok hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházása


4. §


(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó vagyon elidegenítésére az átminősítését követően kerülhet sor.

(2) A vagyon átminősítését, elidegenítését, hasznosítását kezdeményezheti a képviselő-testület a bizottsága, a polgármester, önkormányzati intézmény vezetője.

(3) A törvényben meghatározott értékhatár feletti vagyon nyilvános, illetve zártkörű tárgyaláson történő értékesítésének szabályait a rendelet 5. számú mellékletét képező versenyeztetési szabályok tartalmazzák.


Vagyon ingyenes megszerzése


5. §


(1) Az ingyenesen felajánlott vagyon átvételéről való döntés, a (2) bekezdés kivételével a polgármester hatáskörébe tartozik.

(2) Amennyiben a felajánlott vagyon forgalmi értéke a 1 millió forintot meghaladja az ingyenesen felajánlott vagyon átvételéről való döntés Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Záró rendelkezések


6. §


(1) E rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyonról.Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
16.84 KB
5.sz. melléklet
74.5 KB
melléklet (1-2)
13.73 KB
melléklet (3-4)
33 KB