jrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (III.10.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (III.10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről


Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése


1. §


(1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Újrónafő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetési főösszegét 87.859.067 forintban állapítja meg.


(2) Az Önkormányzat költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 87.859.067 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 87.859.067 forint,

c) a költségvetés egyenlege (a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete): 0 ezer forint.2. §


(1) Az Önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               17.179.758 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                          0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   41.600.000 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                       1.200.000 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                             0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                       0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevétel                                                                   27.879.309 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                       87.859.067 forint.


(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                            70..287.254 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                   0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                               17.517.813 forint.


(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                           59.949.758 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                      27.879.309 forint.


(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, valamint az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.


(5) Az Önkormányzat nem rendelkezik európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokból bevétellel.


3. §


(1) Az Önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        8.139.440 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      2.201.254 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            20.336.090 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           2.448.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                   10.975.179 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 17.535.100 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                     26.224.004 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                               0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         87.859.067 forint.


(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                              70.287.254 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                    0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                 17.517.813 forint.


(3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            44.099.963 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                       43.759.104 forint.


4. §Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Színpadi nézőtér lefedése                                                                         3.810.000 forint

ab) Házszámtáblák és templom tér                                                                 5.000.000 forint

ac)Császárréti zöldhulladék-gyüjtő                                                                  1.500.000 forint

ad) Telekvásárlás                                                                                            4.025.100 forint

ae) Színpadi emelvény lefedés ( pályázat )                                                     3.100.000 forint

af) Eszköz beszerzés                                                                                         100.000 forint

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Belterületi útfelújítás                                                                                    5.000.000 forint

bb) Ravatalozó felújítás                                                                                    1.000.000 forint bc) Járdák felújítása                                                                                         3.000.000 forint

bd) Sportpálya öltöző felújítás                                                                          6.000.000 forint

be)  Falugondnoki épület                                                                                 3.000.000 forint

bf) Óvoda épület                                                                                                 600.000 forint

bg) Egykori általános iskola fűtéskorszerűsítése                                                2.801.443 forint5. §


Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 2.448.000 forint.


6. §Az Önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 5.000.000 forint, melyből:

a) az általános tartalék                                                                                    5.000.000 forint,

b) a céltartalék                                                                                                              0 forint.7. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat  – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.


(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti -  létszám-előirányzata 4 fő.


8. §


(1) Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét az 1. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 15.879.795 forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 15.879.795 forint hiány.


(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2016. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

    egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                                       15.879.795 forint,

ebből:

      da) működési célú                                                                                                0 forint,

      db) felhalmozási célú                                                                            15.879.795forint.


(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással, 10.007.627 forint előző évi pénzmaradványés 5.872.168 forint működési költségvetési kiadás átcsoportosításával történik.9. §


A költségvetési évben az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges lenne.


10. §


(1) A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege a 2. melléklet.

(2) A helyi önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 3. melléklet.

(3) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által lakosság részére nyújtott közvetett támogatások összegeit az 5. melléklet tartalmazza.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11. §


(1) A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(5) A polgármester az (1)-(4) bekezdésben foglalt eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


12. §


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait 200.000,- forint összegig módosítsa és a kiadási előirányzatok között 200.000,- forint összegig átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


Záró rendelkezések


13. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
14.07 KB
5. számú melléklet
13.79 KB
2. számú melléklet
18.35 KB
3. számú melléklet
15.03 KB
4. számú melléklet
14.78 KB