Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 12/2003. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi építési szabályzatról szóló 12/2003. (XII.12.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


1. §


  1. Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 12/2003. (XII.12.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 30. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép[POd1] :


  2. „ a) A tervezési területen megvalósuló építmények oltóvíz ellátását biztosítani kell.”


  3. Hatályát veszti az R.
  4. 10. § (2) bekezdés g) pontja,
  5. 16. § (4) bekezdése,
  6. 18. § (6) bekezdése.

2. §


A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.