Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (I.2.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (I.2.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2013. (XI. 18.) rendelet módosításáról


Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2013. (XI.18.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1)A Képviselő-testület az óvodai ellátás keretében nyújtott étkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja.

(2)Az étkeztetésért fizetendő térítési díj alapja: az élelmezési nyersanyag norma ebédre jutó normája az étkezéssel kapcsolatban felmerült rezsiköltségnek egy ellátottra jutó napi összegével, valamint a forgalmi adóval növelt összeg.  1.      §


A rendelet az 1. számú melléklettel egészül ki.3.§


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                                                                                  Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
13.12 KB