Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (III.10.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (III.10.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól


Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. § (1) E rendelet hatálya Újrónafő község (a továbbiakban: település) közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet és a településrendezési eszközök készítésének vagy módosításának eljárására terjed ki.

(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

a) a településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy;

b) a településen székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozás;

c) nyilvántartott érdekképviseleti szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik;

d) bejegyzett civil szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik;

e) a településen működő, jogszabályban elismert egyház.


2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


2. § (1) Újrónafő Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a www.ujronafo.hu önkormányzati honlapon külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes megjelenítése érdekében.

(2) A polgármester a partnereket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint, jelen rendelet mellékletében meghatározott módon tájékoztatja.

(3) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, a településrendezési eszközökről, a települési arculati kézikönyvről és a településképi rendeletről az egyeztetési eljárás módjától és az egyeztetés szakaszától függően jelen rendelet mellékletében meghatározott helyen és módon a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tesz közzé, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé az önkormányzati honlap főoldalán.

(4) A lakossági fórum meghívóját annak időpontját megelőzően legalább 8 nappal a helyben szokásos módon közzé kell tenni.3. A partnerségi észrevételek, javaslatok közlésének és nyilvántartásának rendje


3. § (1) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatás megjelenését követő 8 napon belül észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

a) papír alapon az önkormányzat hivatalában, nyitvatartási időben történő személyes leadással,

b) levélben az önkormányzat címére (9244 Újrónafő, Szabadság utca 3.) történő megküldéssel,

c) elektronikus levélben a www.ujronafo.hu e-mail címre történő megküldéssel.

(2) Lakossági fórum tartása esetén a partnereknek az írásbeli észrevételek, javaslatok megtételére a lakossági fórumot követő 8 napon belül, az (1) bekezdésben meghatározott módokon van lehetősége.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában az észrevétel, javaslat önkormányzathoz történő beérkezésének idejét kell a határidő szempontjából megtartottnak tekinteni.

(4) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat az önkormányzati főépítész táblázatban összegzi, amelyet az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.


4. A partnerségi észrevételek, javaslatok dokumentálásának rendje


4. § (1) A határidőben beérkezett észrevételeket és javaslatokat az önkormányzati főépítész megvizsgálja, valamint véleményezésre megküldi a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszköz, települési arculati kézikönyv vagy településképi rendelet készítésével megbízott tervezőnek, aki szakmai álláspontjáról az önkormányzati főépítészt 5 napon belül írásban tájékoztatja.

(2) Az önkormányzati főépítész a tervezői szakmai vélemény figyelembe vételével valamennyi érdemi észrevételre, javaslatra választ állít össze. Az elfogadásra nem kerülő észrevételekre, javaslatokra adott választ érdemi indokolással kell ellátni.

(3) Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolását az önkormányzati főépítész táblázatban összegzi, amelyet a polgármester közzé tesz a 2. § (1) bekezdésben meghatározott tárhelyen és erről hirdetményt jelentet meg az önkormányzati honlapon. Az összegzést tartalmazó táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.5. A nyilvánosságot biztosító intézkedések


5. § (1) Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, települési arculati kézikönyv és településképi rendelet jóváhagyását, kihirdetését követő 15 napon belül a polgármester az elfogadott dokumentumot teljes terjedelmében feltölti 2. § (1) bekezdésében meghatározott tárhelyre.

(2) A feltöltésről a polgármester a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé.


6. Záró rendelkezések


6. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
11.85 KB