Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


  1. §


(1) E rendelet hatálya Újrónafő Község közigazgatási területén lefolytatott házasságkötési  eljárásokra (továbbiakban: anyakönyvi esemény), az eljárásban részt vevő természetes személyekre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában rendkívüli körülmény, ha a házasulók vagy egyikük mozgáskorlátozott, vagy egészségi állapota, vagy kora miatt különös erőfeszítést igényel a házasságkötésre kijelölt hivatalos helyiségben való megjelenés.


Az anyakönyvi esemény helye


  1. §


(1) Az anyakönyvi eseményre alkalmas hivatali helyiség Újrónafő Község Önkormányzatának tanácskozó terme.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott helyszínektől eltérő helyszínen (továbbiakban: külső helyszín) történő anyakönyvi esemény e rendelet, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény szabályai szerint engedélyezhető.  1. §


(1) Az anyakönyvi esemény – az e rendeletben foglalt kivételekkel – minden olyan helyszínen engedélyezhető, ahol a méltó megünnepléshez szükséges feltételek adottak és ahol az anyakönyvi iratok védelme biztosított.


(2) Lakóingatlanban, zártkerti ingatlanban, illetve ahhoz tartozó kertben anyakönyvi esemény nem engedélyezhető.


(3) Szabadtéri helyszínen anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha helyben rendelkezésre áll olyan fedett helyiség, ahol rossz idő esetén a szertartás lebonyolítható.Az anyakönyvi esemény ideje


4. §


(1) Hivatali munkaidőben történő anyakönyvi eseményre a munkaidő teljes időtartamában kerülhet sor.


(2) Az anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn túl hétfőtől csütörtökig 16.00 óra és 19.00 óra, pénteken 13.30 óra és 19.00 óra, szombatonként 10.00 óra és 19.00 óra között tartható.


(3) Vasárnap, munkaszüneti nap, továbbá december 24-én és december 31-én anyakönyvi esemény nem tartható.
Az engedélyezés szabályai


5. §


(1) A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő megtartását a jegyző engedélyezi. Az engedély iránti kérelmet írásban, jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon kell előterjeszteni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.

(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés abban az esetben engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy a helyszínen a házasságkötés ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az anyakönyv védelme és a személyes adatok védelme biztosított.

(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzett házasságkötésekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli házasságkötés nem veszélyeztetheti.

(4) Rendkívüli körülmény fennállása esetén az anyakönyvvezető a jegyző engedélyével a házasulók vagy egyikük lakóhelyeként szolgáló ingatlanban bonyolítja le a házasságkötést.

(5) Külső helyszínen zajló házasságkötéskor az anyakönyv biztonságos szállításáért és épségéért az anyakönyvvezető felel.


6. §


Rendkívüli körülmény esetén az engedély megadásakor az e rendeletben foglalt feltételek meglététől el lehet tekinteni.


Az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó szolgáltatások díja

Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás


7. §


(1) Az anyakönyvi esemény a hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben díjmentes.


(2) Hivatali munkaidőn túl megtartott házasságkötésért bruttó 8.000.- Ft díjat kell fizetni.


(3) Hivatali helyiségen kívül megtartott házasságkötésért bruttó 8.000.- Ft díjat kell fizetni.


(4) Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül megtartott házasságkötésért a (2) és (3) bekezdésben meghatározott díjat is meg kell fizetni.


(5) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett esetenként nettó 5000.- Ft díjazás illeti meg.


(6) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt esetenként nettó 5000.- Ft díjazás illeti meg.


(7) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt az (5) és a (6) bekezdésben meghatározott juttatás is megilleti.


(8) Az 1. § (2) bekezdésében foglalt esetben az anyakönyvi esemény díjmentes.


(9) A házasságkötésért fizetendő díjat a házasságkötés kitűzött időpontja előtt legkésőbb 15 nappal kell megfizetni az Önkormányzat számlájára. Az anyakönyvvezető ellenőrzi a díjfizetés megtörténtét.


(10) Amennyiben az anyakönyvi esemény létesítésére irányuló szándékukat a kérelmezők írásban visszavonják, vagy az anyakönyvi esemény egyéb okból meghiúsul, akkor a szolgáltatási díjat az önkormányzat 8 napon belül köteles visszafizetni.Záró rendelkezések


8. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 9/2011. (VII. 28.) rendelet hatályát veszti.
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
13.2 KB