Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete
Újrónafő Község Önkormányzatának a helyi adókról szóló 1/2016. (II.10.) rendelet módosításáról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §       Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 1/2016. (II.10.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:„Az adó alapja építmény esetén az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete, reklámhordozó esetében a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2 -ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.”

2. §      A Rendelet 3. § -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az éves adó mértéke reklámhordozó esetén: 12.000Ft/m2


3. §      A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mentes az adó alól az a magánszemély, aki a következő juttatásban részesül:


  1. vakok személyi járadéka,
  2. hadigondozottak ellátása,
  3. időskorúak járadéka,
  4. fogyatékossági támogatás.


(2) Mentes az adó alól az a 70. évét betöltött gépjárműtároló tulajdonos, akinek – a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának jövedelmét is figyelembe véve – az egy főre jutó jövedelme nem éri el a tárgyév január 1-jén érvényes legalacsonyabb öregségi nyugdíj összegének kétszeresét, feltéve, hogy a rendeltetésszerűen használt gépjárműtároló és az életvitelszerűen lakott ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban azonos helyrajzi számon szerepel, vagy azonos társasházon belül van.


(3) Mentes az adó alól a 2 m2 felületet meg nem haladó reklámhordozó.


  1. Az adómentesség és az adókedvezmény a pénzbeli szociális ellátás, illetve a jogosultsághoz előírt feltétel megállapítását, keletkezését vagy megszűnését követő félév első napján keletkezik, illetve szűnik meg.

4. §      Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.