Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.3.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.3.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 12/2003. (XII. 12.) rendelet módosításáról


Újrónafő Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:1. § Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 12/2003. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


2. § A rendelet a következő mellékletekkel együtt alkalmazandó:

  1. 1. melléklet: Szabályozási és övezeti helyszínrajz I./4M (belterület) (továbbiakban: SZ-J1 terv),
  2. 2. melléklet: Szabályozási és övezeti helyszínrajz II. (külterület)

(továbbiakban: SZ-J2 terv),

c) 3. melléklet: Út mintakeresztszelvények.


2. § A R. 5.§-a kiegészül a következő (6) bekezdéssel


(6) A kertvárosias lakóterület saroktelkei, vagy a saroktelek a vele szomszédos telekkel együtt az övezeti jeltől eltérő mérettel és módon is alakítható, az alábbiak szerint:

a) a telekalakítás eredményeként létrejövő új építési telek, valamint a visszamaradó építési telek megengedett legkisebb területe 700 m2.


3. § (1) A R. 20. § (2) bekezdése „gazdasági építmények” szövegrésze helyébe a „gazdasági, valamint állattartó építmények” szöveg lép.


(2) A R. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép


(3) Övezeti előírások
Vk      SZ   20/70

      K; 6,0   45/100/5000

Az építési hely

elhelyezkedése tömbönként


Szabadonálló


Beépíthetőség

legnagyobb beépítettség /%/

20%


legkisebb zöldfelület /%/

70%


Épület

legnagyobb építménymagasság /m/

meglévő épület bővítése esetén: kialakult

új épület építése esetén: 6,0 m


szélesség /m/

45,0

100,0

5000 m2

Telekalakítás

mélység /m/


telekméret /m2/


előkert

oldalkert


hátsókert

10,0 m

kialakult, vagy 5,0 m az eltérő területfelhasználású telkektől mérten

10,0 m
4. § A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.5. § Ez a rendelet 2018. május 8. napján lép hatályba.