Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (XI.5.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (XI.5.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 7/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelete


Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. A rendelet célja, hatálya


1. § (1) A rendelet célja, hogy Újrónafő Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást.


(2) Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek, a helyi önszerveződő közösségek, valamint magánszemélyek helyi közéletre gyakorolt hatását. Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természet és épített környezet megóvása, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése és a sport terén végzett tevékenységet.


(3) Jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz-átadásra, és az államháztartáson kívülről érkező pénz átvételére, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján nyújt vagy fogad el az önkormányzat támogatást.


(4) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.


(5) Az önkormányzat lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek és a magánszemélyek számára jelen rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, a költségvetésből, pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján pénzügyi támogatást biztosít a civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek működéséhez és rendezvényeihez.


(6) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente, a költségvetési rendeletében állapítja meg.


2. A támogatás nyújtásának feltételei

2. § (1) A civil szervezet, önszerveződő közösség, illetve magánszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Újrónafő Község lakosságának érdekeit szolgálja.


(2) A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen:

            a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,

            b) gyermekek táboroztatása,

            c) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,

            d) kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,

            e) természeti és épített környezet védelme, megóvása,

            f) közrend- és vagyonvédelem erősítése,

            g) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,

            h) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,

            i) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,

            j) kiadványok készítése.


(3) Csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját.


(4) A pénzbeli támogatásokról a költségvetési rendeletben évente meghatározott összeg terhére a hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt egyedi kérelem alapján dönt.

Az egyedi kérelem odaítélése iránti eljárásban a pályázati eljárás szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. A kérelemre történő támogatás nyújtása esetén elsősorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.II. Fejezet


A pályázat


3. Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása


3. § (1) A hatáskörrel rendelkező szerv(ek) az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően írják ki a pályázatot, legkésőbb április 30-ig.


(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

            a) a pályázat kiírójának a megnevezését,

            b) a pályázat célját, a támogatandó célokat,

            c) a pályázat benyújtására jogosultak körét,

            d) a pályázat tartalmi elemeit,

            e) a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését,

            f) a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját,

            g) a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét,

            h) a pályázat elbírálásának rendét, határidejét,

            i) az eredményről történő értesítés módját, határidejét,

            j) a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat,

            k) a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,

            l) az elszámolható költségek körét, és az elszámolás módját, határidejét,

            m) az ellenőrzés módját.


(3) A pályázati felhívást a helyben szokásos módon kell közzétenni.


(4) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,

            b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,

            c) a pályázat nevét,

d) az igényelt támogatás célját, a felhasználásra vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját.


(5) A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 1. a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma;
 2. a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat;
 3. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;
 4. közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén;
 5. nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs;
 6. nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;
 7. nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
 8. A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell;
 9. A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.

4. § (1) Pénzügyi támogatást pályázat útján e rendelet keretei között lehet igényelni.


(2) Pályázat kiírására évente két alkalommal kerül sor, melyből egy alkalommal kisösszegű (100.000.-Ft vagy alatti) támogatási igények nyújthatók be.


(3) A pályázatokat írásban, egy példányban, a pályázati felhívásban rögzítettek szerint kell benyújtani, e rendelet 1. mellékletét képező pályázati adatlapon.


(4) A pályázatok benyújtási határideje a kiírás megjelenését követő 30. nap.


(5) A pályázati kiírás határidejének leteltét követően egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra. A hiánypótlási felhívást követően benyújtott hiányos pályázatok elutasításra kerülnek.


(6) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet csatolja pályázatához.


(7) A pályázat során a civil szervezet egyidejűleg egy pályázatot nyújthat be.


(8) Több civil szervezet is benyújthat közös pályázatot közös programra, ilyen esetben egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet.4. Egyedi kérelem


5. § ([1]) Egyedi kérelem írásban nyújtható be a polgármesternek címezve. A100.00 Ft összeget meg nem haladó egyedi kérelem elbírálásáról a polgármester 15 napon belül határozattal dönt.


(2) Az egyedi kérelemre nyújtott támogatás elsősorban pénzintézeti átutalással kerül kifizetésre az egyedi kérelemben megjelölt természetes személy, illetve szervezet, közösség képviselője részére.


(4) Az egyedi kérelemre történő támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás


5. A pályázat elbírálása


6. § (1) A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el.


(2) A képviselő-testület a pályázati határidő leteltét követően a soron következő ülésén dönt.


(3) Nem részesíthető a tárgyévben támogatásban az a pályázó, amely

a) benyújtott pályázati dokumentációjában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,

                        b) a pályázati dokumentáció nem tartalmazza a 3. §-ban meghatározottakat,

c) a pályázat benyújtásakor és a támogatási szerződés megkötésekor lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,

d) a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. §-ába meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.

e) amennyiben a 9.§-ban foglaltak alapján kizárásra került a kizárás időpontjáig nem részesíthető támogatásban


(4) A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni:

            a) a támogatott szervezet pontos megjelölését,

 b) a támogatás pontos célját, a támogatott tevékenység, program megnevezését, megvalósításának befejezési határidejét,

            c) a támogatás összegét,

            d) a támogatással történő elszámolás határidejét,

            e) a Knyt. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogorvoslatai felhívást.


(5)  A pályázatok alapján odaítélt támogatások összege a támogatott pénzintézeti számlájára kerül átutalásra.


III. Fejezet


A támogatás


6. A pénzügyi támogatás felhasználása


7. § (1)  A támogatás nyújtásáról szóló döntés alapján a támogatottal a jelen rendelet 4. mellékletét képező támogatási szerződést kell kötni, a döntést követő 30 napon belül.


(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a szerződést kötő felek pontos megnevezését, székhelyét, levelezési címét, képviselőjét,

            b) a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését,

            c) a támogatott cél pontos meghatározását,

            d) a támogatás összegét,

            e) azon költségnemek meghatározását, melyre a támogatás felhasználható,

            f) támogatással történő elszámolás határidejét, módját.


(3) A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.


(4) A támogatási szerződést a hatáskörrel rendelkező szerv képviselője vagy személy írja alá.


7. A támogatással történő elszámolás


8. § (1) A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni.


(2) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a 2. mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia.


(3) A támogatás felhasználását a jegyző az Adó-és Pénzügyi Osztály, illetve belső ellenőrzés útján – a bemutatott számlák alapján – ellenőrzi. A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.


(4) A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni a 3. melléklet szerinti adattartalommal.


(5) A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „………… Ft Újrónafő Község Önkormányzattal kötött ……….. számú támogatási szerződés terhére elszámolva.”, majd el kell látni a szervezet képviselőjének aláírásával és dátummal.


(6) Amennyiben a pénzügyi elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a támogatott a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette, illetve tévedésbe ejtette a támogatást nyújtóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét, a támogatott köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az önkormányzat részére visszafizetni.


(7) Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt az erről hozott döntést követő 15 napon belül kell teljesíteni oly módon, hogy a támogatási összeghez a kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, a Ptk. 6:48. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot is hozzá kell számítani.


8. Kizárás a támogatásból


9.§ (1) Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének a hiánypótlási felhívás ellenére sem tesz eleget, a számadási kötelezettsége lejárta napjától számított 3 évig a rendelet alapján önkormányzati támogatásban nem részesülhet.


(2) A támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén a támogatott

 1. amennyiben a támogatási összeg kétharmadát meghaladó részét a szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 3 évig
 2. amennyiben a támogatási összeg legalább egyharmadát elérő, de kétharmadát meg nem haladó részét szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 2 évig
 3. amennyiben a támogatás legfeljebb egyharmadát a támogatási szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 1 évig

a rendelet alapján nem részesülhet önkormányzati támogatásban.


9. A pénzügyi támogatás nyilvánossága


10. § A polgármester a támogatott részére biztosított támogatásról, valamint a támogatott célokról a döntést követő 15 napon belül tájékoztatja a lakosságot a helyben szokásos módon.


IV. Fejezet


Az államháztartáson kívüli forrás átvétele


11. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről a képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen tájékoztatja.V. Fejezet


Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2)  E rendelet hatályba lépésével a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 8/2013 (VI.5.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.