Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (XI.15.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (XI.15.) önkormányzati rendelete
Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2015 (X.5.) önkormányzati rendelet módosításáról


Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. § Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2015. (X. 5.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


 1. A képviselő-testület tagjainak száma: 4 fő.

2.§ A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


 1. A testületi ülést általában minden hónap negyedik hetének csütörtöki napjára kell összehívni. Határozatképtelensége esetén a képviselő-testületet 15 napon belül ismételten össze kell hívni.

3.§ A Rendelet 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


 1.  A képviselő-testület ülésének időpontjáról – nyilvánosság biztosításának érdekében – a település lakosságát értesi a Hivatal a meghívónak az önkormányzat hirdetőtábláján valamint az önkormányzat honlapján történő megjelenítésével.4.§ A Rendelet 5. § (9) bekezdése c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


       c.)   Újrónafői Általános Iskoláért és Óvodáért Egyesület, Újrónafői Sportegyesület, „Baráti Kör Újrónafőért”, Újrónafői Polgárőr Egyesület képviselőjét tevékenységi körében,5.§ A Rendelet 7. § (4) bekezdése b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


b.) képviselő-testület tagja


6.§ A Rendelet 8. §  d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


d.) az előző testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, egyúttal lehetőséget biztosít a kérdések, interpellációk felvetésére, tájékoztatást ad az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről és beszámol a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.


7.§ A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


 1. A képviselő-testület munkáját a meghívóban feltüntetett és a kiküldött előterjesztések alapján végzi. Az előterjesztések tartalmi és formai követelményeire az alábbi rendelkezések az irányadók:


 1. A képviselő-testületi ülésre készülő előterjesztésnek két fő részből kell állnia:


a) az első rész a tárgy ismertetését, az előterjesztés célját tartalmazza,

b) a második rész a határozati javaslatot (javaslatokat) foglalja magában.


 1. Az előterjesztés első részének tartalmaznia kell:


 1. a képviselő-testület foglalkozott-e korábban az adott tárgykörrel, és milyen feladatokat határozott meg;
 2. az előterjesztés tárgyára vonatkozó jogi szabályozást, önkormányzati rendelkezéseket;
 3. a tárggyal kapcsolatos értékelést, elemzést és mindazon körülményeket, melyeknek szerepe jelentős a döntésben;


 1. Az előterjesztés második részébe kell foglalni a szabatosan, egyértelműen, tömören, lényegre törően, az előterjesztés első részével összhangban megfogalmazott - egy vagy több - határozati javaslatot.


 1. A határozati javaslat:


a) a feladatokat indokolás nélkül tartalmazza;

 1. ha a határozat jellege megkívánja, pontonként tartalmazza a határozat végrehajtásáért felelős személy (személyek), vagy szervezet megnevezését, valamint a végrehajtás határidejét naptári év, hó, nap megjelöléssel;
 2. "folyamatos" jelzésű határidőt csak kivételesen tartalmazhat.


 1. Egyedi ügyek előterjesztésénél a felosztás elhagyható, amennyiben a döntés minden       lényeges elemét a határozati javaslat magában foglalja.


 1. Az előterjesztések alaki követelményei:


Az előterjesztés fedőlapja tartalmazza:

a) baloldalon felül az előterjesztő szerv megnevezését;

b) középen az "ELŐTERJESZTÉS" feliratot, alatta a képviselő-testületi ülés időpontját;

 1. baloldalon alul, egymás alatt: a tárgy megnevezését, az előterjesztő nevét.


 1. Napirendi pont előterjesztője - a rendeletalkotásra vonatkozó előterjesztések kivételével - lehet:


-          a polgármester;

-          a képviselő-testület tagja;

-          a jegyző;

-          a képviselő-testület által felkért szervezet vezetője; 1. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:


(1)  A 9. § (2) bekezdésben szereplő előterjesztésre jogosultak javasolhatják valamely előterjesztés sürgősségi tárgyalását. Sürgősségi indítvány – a sürgősség tényének rövid indokolásával – legkésőbb a képviselő-testületi ülést megelőző nap 16 óráig írásban nyújtható be a polgármesternél.


 1. A sürgősség kérdésében a képviselő-testület napirend előtt minősített többséggel határoz.


 1. A polgármester visszautasítja azt a sürgősségi indítványt, amit az (1) bekezdésekben előírtak figyelmen kívül hagyásával nyújtottak be. A visszautasításról a képviselő-testületet tájékoztatni kell.


 1. A sürgősség elfogadása esetén az előterjesztést a képviselő-testület első napirendi pontként tárgyalja. Ha képviselő-testület nem fogadja el a sürgősséget, úgy a napirendi pontok meghatározásakor dönti el, hogy az ügyet mikor, hányadik pontként tárgyalja.

 1. §   A Rendelet 12. § (1) – (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


 1. A képviselő-testület határozatait külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően – folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint:


Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének…/201.. (…hó….nap) kt. határozata


 1. A testületi határozatokról a Hivatal a meghozatal sorrendjében határidő nyilvántartást vezet.

 1. §   Hatályát veszti a Rendelet 12. § (5) bekezdése.

11. §   A Rendelet 13. § (1) bekezdése a.) pontja az alábbiak szerint módosul:


 1. képviselő-testület tagja, 1. §   A Rendelet 13. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


 1. Az elkészítést követően a rendelet-tervezetet az előterjesztésre jogosult indokolással együtt a képviselő-testület elé terjeszti.

 1. § A Rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


 1. A jegyző által kezelt példányt évente le kell fűzni, és el kell helyezni a Kirendeltség irattárában, a zárt ülésről készült jegyzőkönyveket külön kell fűzni.

 1. § A Rendelet 16. § (3) bekezdése h.) pontja hatályon kívül kerül. 1. § A Rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


 1. a jelenléti ívet,
 2. a meghívót,
 3. az írásos előterjesztéseket,
 4. a rendeleteket,
 5. képviselő-testület tagjának kérésére írásban is benyújtott hozzászólását, interpellációját,
 6. az érintett nyilatkozatát személyi ügyének tárgyalási formájáról,
 7. a jegyző törvényességi észrevételét,
 8. a név szerinti szavazásról készült névsort,
 9. a titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet.

 1. § A Rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


 1. A képviselő-testület állandó bizottsága az Ügyrendi Bizottság, létszáma: 3 fő.

 1. § A Rendelet 17. § (4) bekezdése c.) pontjába a következő rendelkezés lép:


c)  lebonyolítja a titkos szavazásokat


 1. § A Rendelet 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A polgármester a közigazgatási hatáskörébe tartozó feladatait a Hivatal közreműködésével      látja el. 1. § A Rendelet 23. § (4) – (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
 1. A jegyzői feladatok Kirendeltségen történő ellátásáról a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik.

(5) A jegyző és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat  - legfeljebb hat hónap időtartamra -  a munkaügyi ügyintéző látja el. 1. § A Rendelet 24. § (4) bekezdése hatályon kívül kerül.

 1. § A Rendelet 2. melléklete jelen Rendelet 2. melléklete szerint módosul.

 1. § A Rendelet 3. melléklete jelen Rendelet 3. melléklete szerint módosul.

 1. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Csatolmányok

Megnevezés méret
2. melléklet
13.3 KB
3. melléklet
14.19 KB