Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (XII.17.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (XII.17.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 2/2019. (III. 1.) rendelet módosításáról

Újrónafő Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:1. § Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(3) A rendelet a következő mellékletekkel együtt alkalmazandó:

  1. 1. melléklet: Szabályozási és övezeti helyszínrajz I. (belterület) (továbbiakban: SZ-J1 terv),
  2. 2. melléklet: Szabályozási és övezeti helyszínrajz II. (külterület), a c) pontban meghatározott területen kívüli területre (továbbiakban: SZ-J2 terv).
  3. 3. melléklet: Szabályozási és övezeti helyszínrajz II. (külterület) (fedvény 1.) (továbbiakban: SZ-J2 terv).


2. § A R. 13. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


a) Különleges terület

1. temető terület                                       KbT

2. sportterület                                           KbSp

3. szabadidős terület                                KbSz


3. § A R. 24.§ (1) bekezdése kiegészül a következő c) ponttal:


c) szabadidős terület                      KbSz


4. § A R. kiegészül a következő 26/A. alcímmel, valamint a 27/A. §-sal:


26/A. Szabadidős terület

26/A. §

  1. A szabadidős területen sportolással kapcsolatos építmények, pihenést szolgáló kerti építmények, szállás jellegű építmények és mindezekhez kapcsolódó kiszolgáló építmények helyezhetők el.


  1. Övezeti előírások:

Beépítési mód:                                                   szabadon álló

Megengedett legnagyobb beépítettség:              2%

Kialakítandó zöldfelület minimuma:                 90%

Megengedett legnagyobb épületmagasság:        7,5 m

Alakítható telek legkisebb területe:                   5000 m2

Építési hely határai:                                            a telekhatároktól mért 4,0 m


5. § Hatályát veszti a R. 2. § b) pontjában meghatározott mellékletén a c) pontban meghatározott mellékleten szabályozott terület jellel körülhatárolt területre vonatkozó szabályozás.


6. § Ez a rendelet 2020.január 12. napján lép hatályba.


Záradék:

A rendelet elfogadása 2019. december 12. napján, kihirdetése 2019. december 17. napján megtörtént.