Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A.§ (2) bekezdésében, valamint 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A talajterhelési díj meghatározása

1. §

(1)     A talajterhelési díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 3. számú mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani.

(2)     A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint, Újrónafő község területérzékenységi szorzója 1,5.

(3)     A talajterhelési díj alapját mérési lehetőség hiányában 100 l/fő/nap átalánymennyiség alapján kell meghatározni.


Eljárási szabályok


2. §


(1)     A vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell bevallani és megfizetni az önadózás szabályai szerint a tárgyévet követő év március 31-jéig.

(2)     Az (1) bekezdés szerinti bevallást az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon Újrónafő Község Önkormányzata adóhatóságához kell benyújtani.

(3)     A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete talajterhelési díj beszedési számla elnevezésű 59500155-11067139 számú számla javára fizeti be.    


(4)     Az AQUA Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4.), mint közszolgáltató a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében szükséges adatszolgáltatást a tárgyévet követő év február 28-ig küldi meg a jegyző részére.


(5)     A talajterhelési díj befizetésének, valamint bevallásának ellenőrzése a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségének (9244 Újrónafő, Szabadság u. 3) adóigazgatási ügyintézőjének feladata.


Mentesség


3. §


A kibocsátó kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól mentesül:


a)    az egyedülálló, 70 év feletti kibocsátó,

b)   a családban élő kibocsátó akkor, ha a kibocsátók mindegyike betöltötte a 70. életévét,

c)    az a kibocsátó, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1,5-szeresét,

d)   az egyedülálló kibocsátó, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2-szeresét.


Záró rendelkezések


4. §


(1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének talajterhelési díjról szóló 17/2009. (XII.10.) rendelete.