Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.6.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.6.) önkormányzati rendelete
Újrónafő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Első rész


A költségvetés címrendje és főösszegei

I. Fejezet

A költségvetés címrendje

                                                              1.§


A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés címrendjét a 9. számú melléklet szerint határozza meg.


II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület Újrónafő Község 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg

      59.974.-e Ft költségvetési bevétellel

       75.901.-e Ft Költségvetési kiadással

         16.363.-e Ft Finanszírozási bevétellel

              436.-eFt Finanszírozási kiadással

                                                 Összesen: 76.337.-e Ft bevétellel

                                                  Összesen:76.337.-e Ft kiadással

állapítja meg.


(2) A költségvetési bevétel és költségvetési kiadás közti hiány finanszírozása a 2019. évi maradványból történik.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét bevételeit és kiadásait közgazdasági tagolásban az 1.sz. melléklet, a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 6., 7., 8., sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A költségvetési szervek létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(5) Működési és felhalmozási támogatásértékű, valamint államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadást a 2020. évre a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait, valamint a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

 (7) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. sz. melléklet tartalmazza.

(8) A többéves kihatással járó döntéseket beruházási célonként számszerűsítve, évenkénti bontásban a 11. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A közvetett nyújtott támogatások összegét a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 13. sz. melléklet tartalmazza.Felhalmozási kiadások

3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


Tartalék képzése

4. §


A képviselő-testület 2020. évi általános tartalékát 540 -eFt-ban,

A köztisztviselők illetményalapja

5. §


A köztisztviselők illetményalapját a képviselő-testület 2020. évben 62.000,- Ft összegben állapítja meg.


Második rész

I. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések


6. §

 A költségvetés végrehajtásának szabályai

 (1)  Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


7. §

Az előirányzatok módosítása

  1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000,- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

 (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

 (4)  A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6)   A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.8. §

A gazdálkodás szabályai


(1) Az önkormányzat pénztárából a készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni:

  1. a fizetési számlára befizetett készpénzt,
  2. a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
  3. a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
  4. kiküldetési, reprezentációs kiadások,
  5. egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
  6. a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
  7. megbízási díjak, 
  8. vásárlási és üzemanyag előleg.9. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzést külső szakértő megbízásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.10. §

A Stabilitási törvénnyel való összhang megteremtése

A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. évi törvény 10. § (7) bekezdésével összefüggésben kijelenti, hogy 2020. évre nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet.


II. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetést követően lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
84.85 KB