Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.6.) önkormányzati rendelete

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.6.) önkormányzati rendelete
Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 7/2018. (XI.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 7/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(5) A pályázathoz csatolandó dokumentumok:


 1. a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma;
 2. a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat;
 3. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;
 4. közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén;
 5. nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs;
 6. nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;
 7. nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
 8. A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell;
 9. 30 napnál nem régebbi, nemleges (eredeti) adóigazolás az adótartozásról (NAV) bejegyzett pályázók tekintetében,
 10. írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, támogatási cél és összeg) kezeléséhez és közzétételéhez,
 11. a pályázó írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó civil szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul,
 12. A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles június 30-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.

2. A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(2) Pályázat kiírására évente egy alkalommal kerül sor.3. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


6. § (1) A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el.


(2) A képviselő-testület a pályázati határidő leteltét követően a soron következő ülésén dönt.


(3) Nem részesíthető a tárgyévben támogatásban az a pályázó, amely

 1. benyújtott pályázati dokumentációjában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,
 2. a pályázati dokumentáció nem tartalmazza a 3. §-ban meghatározottakat,
 3. a pályázat benyújtásakor és a támogatási szerződés megkötésekor lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,
 4. a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. §-ába meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.
 5. amennyiben a 9.§-ban foglaltak alapján kizárásra került a kizárás időpontjáig nem részesíthető támogatásban.


(4)  Nem nyújtható támogatás továbbá annak a pályázónak, akinél az érintettség fennáll és arról nyilatkozott is, de annak közzétételét a törvényben meghatározottak szerint nem kezdeményezte.


(5) A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni:

 1. a támogatott szervezet pontos megjelölését,
 2. a támogatás pontos célját, a támogatott tevékenység, program megnevezését, megvalósításának befejezési határidejét,
 3. a támogatás összegét,
 4. a támogatással történő elszámolás határidejét,
 5. a Knyt. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogorvoslatai felhívást.


(6)  A pályázatok alapján odaítélt támogatások összege a támogatott pénzintézeti számlájára kerül átutalásra.


4. § A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(3) A támogatás felhasználását a jegyző az Adó-és Pénzügyi Osztály, illetve belső ellenőrzés útján – a bemutatott számlák alapján – ellenőrzi. A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről, melyről évközben analitikus nyilvántartást vezet a Hivatal.


5. § A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.6. § A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.


7. § Jelen rendelet a kihirdetést követően lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
24.42 KB
4. melléklet
15.69 KB