Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (VIII.29.) önkormányzati rendelete
a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §(1) A rendelet hatálya az Újrónafő község közigazgatási területén működő köztemetőre, valamint a köztemető fenntartásával és a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységekre terjed ki.

(2) Újrónafő község közigazgatási területén működő köztemető a Református Egyházközség tulajdonát képező, Újrónafő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott, az Újrónafő, belterület, 1 hrsz. alatt található 6691 m2 alapterületű temető.


A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek


2. §


(1) A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről az Önkormányzat gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a temető fenntartásával kapcsolatban gondoskodik

a) a ravatalozó rendszeres karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról, illetve tisztántartásáról;

b) a zöldterületek, az utak rendszeres karbantartásáról, az utak melletti fásításról;

c) vízvételi lehetőség (közkifolyó) folyamatos biztosításáról;

d) a temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről és elszállításáról, a hulladéktároló karbantartásáról, szükség esetén annak felújításáról.

(3) A temető üzemeltetésére vonatkozó részletes szabályokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai


3. §


(1) A sírásás időpontját a temetkezési szándék bejelentésekor kell megjelölni.

(2) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, valamint a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – az Önkormányzat részére a munkavégzés megkezdése előtt be kell jelenteni. A bejelentés elmulasztásáért a munkát végző vállalkozó és a megrendelő is felel.

(3) A temetőben tilos:

a) a sírhely körül fát, bokrot ültetni;

b) lépcsőt építeni vagy egyéb, rögzített tárgyat elhelyezni;

c) lebontott sírjelet, síremléket tárolni;

d) a terepszinteket folyókákkal, árkokkal, töltésekkel megváltoztatni;

e) a hirdetőtáblán kívül hirdetményt elhelyezni.

(4) A temető használatával kapcsolatos bejelentéseket az önkormányzathoz kell benyújtani. Az önkormányzat szabálytalanság vagy jogszabálysértés észlelése esetén arra a bejelentő figyelmét felhívja és a szükséges intézkedést megteszi.


A temetési hely gazdálkodási szabályai


4. §


(1) A temetőben a kialakított sírhelytáblák és temetési helyek igénybevételével lehet temetkezni.

(2) A köztemető sírhelysorokra és sírhelysoronként folyamatosan számozott temetési helyekre osztott.

(3) A sírboltok, urnasírhelyek részére külön sírhelytábla vagy sírhelysor is kijelölhető.

(4) A temetőben a következő temetkezési helyek biztosítottak:

a) koporsós temetésnél:

aa) egyes sírhely;

ab) kettős sírhely.

b) hamvasztásos temetésnél:

ba) urnafülke (kolumbárium);

bb) urnasírhely.

(6) Az urna koporsós temetési helyre rátemethető.


A sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése


5. §


(1) A temetőben lévő sírhelyek méretűk és az eltemethető személyek száma szerint a következők:

a) Egyes sírhely: 2 m hosszú, 1 m széles, mélysége 2 m. Különleges esetekben a temető fenntartója ettől eltérést engedélyezhet. Koporsós rátemetésnél úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. Egy koporsó helyezhető el benne.

b) Kettős sírhely: 2 m hosszú, 2 m széles, mélysége: 2 m. Két koporsó helyezhető el benne.

(2) A sírok egymástól való távolsága legalább 60 cm. A sorok közötti távolságnak 1 méternek kell lenni.

(3) A sírjel nem foglalhat el a megváltott helynél nagyobb területet.

(4) A sírdombok magassága legfeljebb 30 cm lehet.

(5) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjel nem helyezhető el.

(6) A sírgödröt kifalazni nem szabad.

(7) Urnasírhely és urnasírbolt az urna földbe történő elhelyezését szolgálja.

(8) Urnasírboltot csak a hatályos építésügyi jogszabályok alapján lehet létesíteni.

(9) Az urnafülkében az elhamvasztottak urnái helyezhetők el. A kötelezően biztosítandó urnafülke elölnézeti mérete: 30 x 30 cm.

(10) Az urnasírhely mérete: 60 x 80 cm, mélysége 100 cm.

(11) Urnasírba legfeljebb 4 urna helyezhető el.

(12) Hagyományos sírhelybe legfeljebb további 2 urna rátemethető.A sírgondozás szabályai


6. §


(1) A temetési hely felett rendelkező köteles a temetőhasználatra vonatkozó jogszabályokat foglaltakat betartani, a megváltott helyet gondozni, környezetét gyommentesítéssel vagy fűnyírással rendben tartani.

(2) A temetési hely környezetének számít a szomszédos sírhelyig, sírboltig tartó terület és az út fele.

(3) A temetési hely környezetének karbantartásáért az érintett területtel közvetlenül határos temetési helyek felett rendelkezők egyetemlegesen felelnek.

(4) A temetési helyek gondozása során a következő körültekintő gondossággal kell eljárni:

a) a tevékenység ne sértse mások kegyeleti érzéseit;

b) a tevékenység mások sir-gondozási tevékenységét ne akadályozza;

c) a tevékenység az utakon való közlekedést ne akadályozza;

d) a tevékenység búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást;

e) a keletkező növényi hulladékot a kijelölt gyűjtőedényekben kell elhelyezni (az építési, bontási hulladékot a vállalkozó köteles a temetőből elszállítani);

f) tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sir felöltésre használni.

(5) A temetési helyen legfeljebb olyan növény ültethető, amelynek fejlődése során a gyökérzete a szomszédos temetési helyek és a sírhely sorok közötti utak vagy más temetői létesítmények állapotát, állagát nem veszélyezteti (használatát nem korlátozza), valamint a növekedése során a temetési hely alapterületét nem haladja meg.

(6) Az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot (a továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén az üzemeltető köteles felhívni a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a közvetlen veszély elhárítására. A felhívást a temető hirdetőtábláján is ki kell függeszteni.

(7) Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosult nem tesz eleget az (1) – (6) bekezdésben foglalt előírásoknak, úgy a temető üzemeltetője – határidő kitűzésével – felhívja a szükséges munkálatok elvégzésére vagy szabályellenes tevékenységének abbahagyására. A felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkálatokat az üzemeltető a rendelkezési jogosult költségére elvégzi (elvégezteti).


A temetési hely megváltásának és újraváltásának díja


7. §


(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) egyes és kettős sírhely esetén 25 év;

b) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog újraváltással meghosszabbítható, ebben az esetben a meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók. A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.

(3) Temetési hely térítési díj ellenében váltható meg. A temetési hely az újbóli megváltás idején érvényes időtartamra és díjért a rendelkezésre jogosult vagy annak leszármazója, örököse által újból megváltható.

(4) A térítési díjak mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) A díjakat a temetést, kihantolást, vagy rátemetést megelőzően kell megfizetni.

(6) A temetési helyekkel való ésszerű gazdálkodás érdekében még élő személy részére, a kettős vagy a mélyített sírhelyek kivételével, temetési hely nem foglalható le.

(7) Rátemetésnél a teljes sírhely díját kell megfizetni, a sírhelyhasználat ideje a temetési hely feletti rendelkezés lejártáig tart.

(8) A hamvakat tartalmazó urnának az urna sírba temetése és rátemetés esetén is annak a sírhelynek a díját, illetve időarányos díját kell megfizetni, amelybe az urnát betemetik.A temetési szolgáltatás, illetve a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje


8. §


(1) A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temetőfenntartási hozzájárulás díj megfizetése nélkül végezhetik tevékenységüket.

(2) A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat a temetkezési szolgáltatók a rendelet 2. mellékletében meghatározott díj ellenében vehetik igénybe.

(3) A temetőbe való behajtás díjmentes.

(4) A temetési szolgáltatók kötelesek egymással, illetve az önkormányzattal egyeztetni a temetések időpontjáról. Záró rendelkezések


9. §


(1) A rendelet 2014. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a temetőről és a temetkezésről szóló 7/2002.(VII.18.) önkormányzati rendelet.Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
27 KB
melléklet
25 KB